top of page

Shonai's persimmon

Shonai gaki
庄内柿

Jahreszeit:

Autumn
Shonai's persimmon

Benutzt in: 

bottom of page